Uwaga uczniowie!

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz.69).

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516).

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624).

5.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.(Dz.U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324).

 

 Znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole.

Przypominamy obowiązujące zasadyw Szkole Podstawowej nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego  w  Łodzi:

a) W czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno bez zwolnienia opuszczać terenu szkoły.

b) W czasie trwania lekcji uczniom samodzielnie nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych. 

c) W salach lekcyjnych wolno przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

d) Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad. 

e) Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie. 

f) W przypadku złego samopoczucia na zajęciach lekcyjnych, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi prowadzącemu. 

g) Na przerwach międzylekcyjnych jest zabronione bieganie, siadanie na poręczach schodów i parapetach. 

h) Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do: pozostawienia swojego miejsca w czystości, rozliczenia z powierzonych mu pomocy naukowych. 

i) Po ostatniej lekcji dla klasy uczniowie idą do szatni pod opieką nauczyciela. 

k) W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast powiadomić najbliższego nauczyciela lub pracownika szkoły.

 

Znajomość podstawowych zasad bhp jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Obowiązki nauczyciela w klasie:

a. nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu zarówno uczniów jak i jego; szczególną uwagę powinien zwrócić na stan szyb w oknach (czy nie są uszkodzone), stan instalacji elektrycznej (czy np. nie są powyrywane kontakty), czy nie ma uszkodzonych mebli, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu; 

b. jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

c. przed rozpoczęciem lekcji winien zadbać o wywietrzenie sali, zapewnić właściwe oświetlenie i temperaturę w niej,

d. nauczyciel decyduje o przebiegu zajęć; ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej,

e. dopilnowuje, by w czasie przerwy uczniowie nie przebywali bez opieki w sali lekcyjnej;

f. podczas zajęć NAUCZYCIEL NIE MOŻE POZOSTAWIĆ UCZNIÓW BEZ ŻADNEJ OPIEKI. Jeśli musi wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi z sali obok, lecz sytuacja taka nie zwalnia go od odpowiedzialności za uczniów,

g. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo,

h. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia (jeśli stan jego na to dozwala) należy go skierować w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców dziecka,

i. nauczyciel powinien także kontrolować właściwą wysokość stolika i krzesła zajmowanego przez ucznia oraz jego postawę w czasie lekcji; korygować zauważone błędy,

j. dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu.

 

NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA USTALONYCH GODZIN ROZPOCZYNANIA I KOŃCZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ DO RESPEKTOWANIA PRAWA UCZNIÓW DO PEŁNYCH PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH.

1. W czasie przerw uczniowie pozostają pod nadzorem i opieką nauczycieli.

2. Obowiązki nauczyciela podczas przerw międzylekcyjnych określa Regulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw. 

3. Nauczyciel  ma bezwzględny obowiązek reagowania na:

a. sytuacje konfliktowe, przemoc wśród uczniów, 

b. sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu uczniów, 

 c. obecność uczniów w miejscach, które stwarzają  zagrożenie dla ich zdrowia lub życia,

d. niszczenie mienia szkoły lub innych uczniów lub usiłowanie jego niszczenia.

4. Zasady bezpieczeństwa w czasie wyjść określa: 

a. Regulamin organizacji wyjść poza teren szkoły, 

b. Regulamin organizacji wycieczek, 

5. Zasady zwolnienia ucznia z lekcji: 

a. uczeń może być zwolniony z lekcji przez wychowawcą lub innego nauczyciela: 

 – na podstawie pisemnej prośby rodzica, 

 – gdy rodzic lub opiekun odbiera ucznia z powodów zdrowotnych,

6. Postępowanie nauczyciela po wypadku: 

a. zapewnić natychmiastową pomoc uczniowi, który uległ wypadkowi, 

b. jeśli zachodzi potrzeba, wezwać pogotowie ratunkowe, 

c. zawiadomić o wypadku pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły, 

d. niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę, 

e. sporządzić dokumentację powypadkową: Karta wypadkowa 

7. Apteczki szkolne 

a. w apteczce mogą znajdować się  tylko środki opatrunkowe oraz instrukcja udzielania  pierwszej pomocy, 

b. wyposażenie apteczek monitoruje pielęgniarka szkolna, 

c. apteczki znajdują się w sekretariacie, świetlicy, salach gimnastycznych, pokoju nauczycielskim.

8. Powinności nauczyciela w związku z ochroną przeciwpożarową:

a. nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za stan ochrony przeciwpożarowej  w przydzielonych im pomieszczeniach oraz za mienie i urządzenia w ich dyspozycji,

b. każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać podstawowych zasad ochrony  przeciwpożarowej i postępowania w razie pożaru,

c. winien też dbać, by uczniowie zostali zapoznani z:

– zasadami postępowania w razie zauważenia ognia, 

– sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia, 

– z planami ewakuacyjnymi, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,

– zasadami zachowania w razie pożaru i wynikającymi z tego obowiązkami.

9. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych zagrożeń określają: 

 a.  Instrukcja przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie szkoły

 b.  Procedura ewakuacji uczniów i nauczycieli z budynku Szkoły Podstawowej nr 55 w Łodzi.